CSF – Mot de bienvenue

Fraen an der Politik? Fraen an der Politik!

Nach haut ass et normal, bei villen Leit, dat sie d’Politik als Männersaach ugesin.Fraen sollen doheem bleiwen, de Stoot maachen an d’Kanner erzei’hen.Mee, eng Fra ,dei’ an der Politik ass, muss sech vun vir un mei’ duurchsetzen,. besser argumentei’eren, mei’ fleisseg sin, mei’ präsent sin,wei’ d’ Männer.Ass et vun hinnen eng latent Angscht, färten sie vir hir Positio’n, die’ sie esou’ laang haaten?.

No demGesetz vun dere Gleichstellung vun Mann an Fra, ass et ëmmer mei’ heefech, dat och d^Fraen op den politeschen Lëschten ze fannen sin. An daat ass gudd esou’. Well mär Fraen denken aanescht wei’ d’Männer, mär reagei’eren aanescht, mär hun aaner Prioritei’ten, dei’ awer am zesummenlie’wen vun allen Bierger, immens wichtech sin.

Mär sin keng Konkurrenz vir d’Männer, mee eng Bereicherung am politeschen Iwwerleeen,eng Stipulatio’n beim Handelen an eng Staip bei den Décisio’nen.