CSJ – Mot de bienvenue

Wat ass d’CSJ Esch ?

CSJ ass als éischt emol eng Ofkierzung welch fir d’Chrëschtlech Sozial Jugend steet. Also d’Organisatioun vun de Jonke Membere vun der Chrëschtlech Sozialer Vollekspartei, der CSV. Eist Ziel ass et mat eisen eegene Fuerderungen, Iddien an Zukunftsvisiounen d’Politik ze beaflossen, an dat souwuel op nationalem wéi lokalem Plang.Déi Escher CSJ zielt an déi zwanzeg Memberen, welch vun hirem Comité am lokale CSV-Comité, an nationale CSJ-Gremien an esouguer a verschiddene konsultatvive Gemengekommissioune vertruede ginn.Et kéint een d’CSJ Esch als eng richteg Iddien-Schmëdd beschreiwen. An eise Versammlunge gëtt diskutéiert, débatéiert, kritiséiert, nogeduecht, ginn Fuerderungen ausgeschafft, …, also eng richteg politesch Aarbecht realiséiert.

Anerersäits bleift d’CSJ nach ëmmer eng Jugendorganisatioun, wat och erklärt firwat och Fester, Visiten, Sortien, verschidden Turnéier, asouweider, zu eisen Aktivitéite gehéieren.Loscht méi iwwer eis gewuer ze ginn? Oder esouguer Loscht fir Member bei eis ze ginn? Zeck net a mell dech bei eis via Mail oder via eisen Internetsite !

Christian WEIS