Ofschlosswahlversammlung , den 5.Oktober an der Jugendherberge